Uwaga Rodzice!

Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu prosimy o dokonanie za pośrednictwem konta bankowego:

 

  • za opłatę stałą na konto nr 79 8666 0004 0101 3607 2000 0003                                                                                                (Samorządowe Przedszkole nr 4 w Kościanie, ul. Wyzwolenia 24)

 

  • za opłatę stałą na konto nr 82 8666 0004 0101 3489 2000 0001                                                                                               (Szkoła Podst. nr 3 z Oddz. integracyjnymi w Kościanie, ul. Wyzwolenia 24)

 

Składkę na Radę Rodziców dokonuje się w przedszkolu w dniach odpłatnści.

 

Przy płatności na konto opłaty należy wnosić z 3-dniowym wyprzedzeniem przed określonym terminem płatności. Wydruk potwierdzenia dokonania transakcji należy dostarczyć do przedszkola w dniach odpłatności lub przesłać SMS-em do pani intendentki nr tel. 603 352 008. Na przelewie powinno znajdować się imię i nazwisko dziecka, a także miesiąc, którego dotyczy opłata.

 

 

 

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola (pobierz)

 

Zgoda na mierzenie temperatury w okresie covid19 (pobierz)

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, że od 01.09.2020 r. planowane jest uruchomienie naszego przedszkola dla wszystkich dzieci. Przygotowujemy się do spełnienia wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Na ich podstawie zostaną opracowane szczegółowe procedury bezpieczeństwa uwzględniające specyfikę naszej placówki.

Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów infekcji dróg oddechowych (np. katar, kaszel), których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że dziecko nie jest zdrowe nie ma możliwości pozostawienia go w przedszkolu. Rodzice wchodzić będą do szatni  (jeden rodzic z dzieckiem lub z dziećmi) z zachowaniem odstępów od siebie, w maseczkach/ przyłbicy oraz rękawiczkach ( nie będą wchodzić do sal). Dokładniejsze szczegóły zawarte będą w procedurze bezpieczeństwa.

Od wtorku 25 sierpnia w przedszkolu  wywieszone będą listy dzieci, z podaniem nazwy grupy i nauczycielami pracującymi w danej grupie.

  • Myszki ( 3- latki) – dzieci nowoprzyjęte z rocznika 2017, nauczyciele: Joanna Dobraś, Agnieszka Szumnarska ( sala na parterze)
  • Koguciki ( 3- 4 latki) – dzieci nowoprzyjęte z rocznika 2017 i 2016, nauczyciele: Violetta Basińska, Bernadeta Pluta ( sala na parterze)
  • Kotki ( 4- latki) – w ubiegłym roku grupa Myszki, nauczyciele: Anna Fikert, Alina Cudna
  • Pajace ( 5- latki) – w ubiegłym roku grupa Kotki, nauczyciele: Beata Jankowska, Bernadeta Pluta
  • Zajączki (5 – latki) – w ubiegłym roku grupa Koguciki, nauczyciele: Dorota Milczyńska, Emilia Chrzanowska – nauczyciel doradca metodyczny

Lista potrzebnych rzeczy:

  • podpisane paputki,
  • dodatkowe rzeczy na przebranie (rzeczy proszę włożyć do podpisanego woreczka foliowego),
  • podpisane piżamki – dla dzieci z grupy Myszki

 Ze względu na sytuację epidemiologiczną dzieci nie przynoszą do przedszkola maskotek, zabawek, książek, przyborów do mycia zębów, poduszek.

Rodziców prosimy o przyprowadzanie i odbieranie  dzieci wg. zadeklarowanych godzin. W miarę możliwości,  na początku września prosimy o wcześniejsze odbieranie dzieci, które rozpoczynają od tego roku edukację przedszkolną ( dzieci z grupy Myszki i Koguciki).

Zebrania informacyjne odbędą się na początku września – informacja w najbliższych dniach.

Na zebranie proszę o przybycie jednego rodzica w maseczce lub w przyłbicy. Ze względu na ważność spraw obecność obowiązkowa.

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny: 65 5122805 w godz. 8.00 – 12.00

 
Drodzy Rodzice!
  
W oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego opracowano szczegółowe
procedury bezpieczeństwa obowiązujące w naszym przedszkolu.
Prosimy o zapoznanie się z nimi a także o przygotowywanie dzieci do nowej sytuacji - rozmowy o podstawowych zasadach higieny, niezabieraniu zabawek do przedszkola, mierzeniu temperatury itp.
 
Procedury bezpieczeństwa na terenie Samorządowego Przedszkola nr 4 w Kościanie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (pobierz) Przeczytaj ważne!!!
 
Zebrania informacyjne odbędą się w następujących terminach:
 w grupie Myszki i Koguciki - 3 09. ( czwartek) godz. 17.00
 w grupie Kotki, Pajace i Zajączki - 9.09.( środa) godz. 17.00
Na zebranie przychodzi jeden z rodziców w maseczce i rękawiczkach - obecność obowiązkowa.

 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W CZASIE EPIDEMII 

Działania MEN w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021 w warunkach epidemii

Elastyczne modele kształcenia, uprawnienia dyrektorów w sytuacji zagrożenia zarażenia COVID-19 w szkołach i placówkach, wytyczne sanepidu dla szkół i placówek, kalendarz działań legislacyjnych i informacyjnych ministerstwa edukacji – to najważniejsze tematy prezentowane podczas konferencji zapowiadającej nowy rok szkolny w okresie pandemii.

Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej przestawi 5 sierpnia br. działania ministerstwa podejmowane w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021. Wytyczne GIS i przepisy MEN pozwalające na elastyczne formy nauczania – to najważniejsze z działań, które pozwolą na bezpieczną naukę w szkołach.

– 1 września uczniowie wracają do szkół. A my robimy wszystko, by uczyli się w bezpiecznych warunkach. Przygotowujemy rozwiązania – wytyczne sanitarne i rozwiązania prawne, które pozwolą odpowiednio zareagować i podjąć właściwe decyzje, gdy pojawi się ognisko zakażenia – powiedział minister Dariusz Piontkowski podczas konferencji.

W konferencji wzięli też udział: Sekretarz Stanu w MEN Marzena Machałek, Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

Wytyczne GIS

Minister Dariusz Piontkowski przedstawił opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministrem Zdrowia wytyczne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. Mają one zastosowanie do organizacji pracy szkół i placówek, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.

Dyrektorzy szkół i placówek na podstawie wytycznych mogą już przygotowywać wewnętrzne regulaminy lub procedury funkcjonowania szkoły i placówki w czasie epidemii. Do połowy sierpnia Główny Inspektor Sanitarny, w porozumieniu z MEN, opracuje szczegółowe rekomendacje postępowania dla powiatowych inspektorów sanitarnych w sytuacji wystąpienia na terenie szkoły ogniska zakażenia. Będą one uzależnione od stopnia zakażenia występującego na danym terenie i adekwatne do występujących okoliczności. Pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego będzie kluczowa dla dyrektora szkoły lub placówki i organu prowadzącego w przejściu na system kształcenia „mieszany” lub „zdalny (tzw. warianty B i C pracy szkoły i placówki).

Harmonogram przygotowań

Minister Dariusz Piontkowski przedstawił szczegółowy harmonogram działań MEN do rozpoczęcia roku szkolnego. Do połowy sierpnia będą gotowe niezbędne akty prawne MEN. Następnie zaczną się spotkania informacyjne z wojewodami, kuratorami oświaty i inspektorami sanitarnymi na szczeblu wojewódzkim i powiatowym. MEN przygotuje również materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania szkół w nowym roku szkolnym w warunkach epidemii.

Zmiany prawne

Przy podejmowaniu decyzji dotyczących konkretnych rozwiązań prawnych analizie poddaliśmy rozwiązania występujące w innych państwach, głównie europejskich.

W pierwszej połowie sierpnia, między 10 a 14, Minister Edukacji Narodowej wyda akty prawne, które pozwolą na wdrożenie w szkołach odpowiednich rozwiązań w przypadku wystąpienia ogniska zakażenia. Istotne zmiany będą wprowadzone w rozporządzeniu MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dzięki tym zmianom dyrektor szkoły lub placówki będzie mógł zawiesić zajęcia ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów. Zawieszenie będzie obwarowane uzyskaniem zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Będą to elastyczne rozwiązania umożliwiające dyrektorowi szkoły lub placówki zawieszenie zajęć w formie tradycyjnej adekwatnie do skali zagrożenia epidemicznego i potrzeb z tym związanych oraz możliwości organizacyjnych. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

Kolejne zmiany będą wprowadzone w rozporządzeniu w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30b upo).

Znowelizowane zostanie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30c upo). W przepisach tego aktu prawnego będą określone szczegółowe rozwiązania dotyczące funkcjonowania szkół w okresie zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły. Utrzymane zostaną dotychczasowe rozwiązania oraz dodana zostanie możliwość realizacji kształcenia w systemie mieszanym (hybrydowym).

Warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.

Wariant C – kształcenie zdalne

Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

Dalsze działania organizacyjne

W drugiej połowie sierpnia zostaną zorganizowane spotkania z wojewodami, z regionalnymi inspektorami sanitarnymi, dyrektorami szkół i placówek. Ponadto MEN przygotuje materiały informacyjne dla dyrektorów szkół, rodziców z najważniejszymi wytycznymi dotyczącymi zasad bezpieczeństwa.

Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Wytyczne MEN, MZ I GIS dla szkół i placówek - wrzesień 2020.docx (pobierz)